ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) และประเภทรับตรงอิสระ รอบ ๑ (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) และประเภทรับตรงอิสระ รอบ ๑ (เพิ่มเติม)


          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระรอบที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น มีผู้เข้ารับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) และประเภทรับตรงอิสระ รอบ ๑ (เพิ่มเติม) ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน