ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น มีผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาเรียนดี โควตาพิเศษ(Portfolio) และรอบรับตรงอิสระ รอบที่ ๑ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ติดตาม วันเวลา ขั้นตอน และวิธีการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน