ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๔,๓๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

( สำเนา )

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๔,๓๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)


 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๔,๓๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๔,๓๐๐ รีม (๕๐๐ แผ่น) [เลขที่อ้างอิง ๕๙๐๑๑๕๐๐๐๐๐๓๖ เสนอราคาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา๑๖.๓๐ น.] ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ หากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารการซื้อดังกล่าวยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำรายละเอียดของพัสดุ คำแนะนำพร้อมคำบรรยายประกอบซึ่งตรงตามประกาศดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e – Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนวันเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นิวัต กลิ่นงาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                                     

                                     


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง

ภควัน จันทนเสวี

(นางภควัน จันทนเสวี)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

โดย นางภควัน จันทนเสวี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

เอกสารตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ ๒๙/๒๕๕๙