ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Think cafe @ Library)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Think cafe @ Library)

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้ประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Think cafe @ Library) และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจำนวน 3 ราย ซึ่งต้องน้ำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อทอสอบรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Think cafe @ Library)