PBRU-ITPEC

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอที (ITPE) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔