แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเลนส์ปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเลนส์ปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ๑  ชุด โดยวิธีตกลงราคา Photographic series