แบบเปิดเผยราคากลางจ้างติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว อาคารพยาบาล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางจ้างติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว  อาคารพยาบาล