แบบเปิดเผยราคากลางจ้างเปลี่ยนกระจกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางจ้างเปลี่ยนกระจกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน