การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จานวน 1 คัน

การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จานวน 1 คัน

การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จานวน 1 คัน