ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564