คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก.ย. 64 – ม.ค. 65 (เวรประจำวันหยุด)

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก.ย. 64 - ม.ค. 65 (เวรประจำวันหยุด)

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก.ย. 64 – ม.ค. 65 (เวรประจำวันหยุด)