คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวรรักษาการณ์ประจำวันหยุด วันที่ 6-17 ต.ค. 64)

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวรรักษาการณ์ประจำวันหยุด วันที่ 6-17 ต.ค. 64)

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวรรักษาการณ์ประจำวันหยุด วันที่ 6-17 ต.ค. 64)