กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา

นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นางสาวลัดดา อินทราพงษ์ นักวิชาการศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ
การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การเสวนาทิศทางการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาแบบองค์รวม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมความคิดและการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี