การขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นล้นพ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในปีการศึกษา 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

<<<ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563>>>