มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
#

รายงายโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี