นักศึกษาการตลาด คว้ารางวัลการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

นักศึกษาการตลาด คว้ารางวัลการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

            อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ในงาน UBI Pitching Day ที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร

            โดยผลการประกวดนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความสามารถทางการแข่งขันและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ประกอบด้วย นางสาวกมลลักษณ์ ปานทิพย์ นางสาวดาริณี เพิ่มพูน นางสาวนฤมล นิลเพชร นางสาวนันท์นภัส วรัญญสาธิต นางสาวพรนภา เสือเฒ่า นายลัทธพล อนันจิ๋ว และนายกตัญญนันท์ บุญธรรม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี