การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา จำนวน ๒๗ ตัว