ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2562 โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของแต่ละคณะ ตลอดจนการพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการใช้แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
จากนั้นได้มีการนำเสนอแผนงานจิตอาสาที่ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาสืบสานตามศาสตร์พระราชาคืนผืนป่าให้ช้าง กิจกรรมราชภัฏทอฝันปันน้ำใจ และกิจกรรมจิตอาสาสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ซึ่งทุกกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต


#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี