บริการขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

บริการขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฯ และนายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวดารณี สายสุวรรณ ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี และนางสารภี มหาพรหม หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงคงามร่วมมือในครั้งนี้ ว่าด้วยการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถให้บริการประชาชนทั่วไปที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประกอบด้วย
1.ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
2.ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
3.ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
4.ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
5.ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
6.ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

ทั้งนี้ เมื่อผ่านการอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการผ่านการอบรมเพื่อใช้เป็นหักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต่อไป


รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี