นัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ค.บ.)

นัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ค.บ.)

นัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ค.บ.)
วันที่ 8 ม.ค. 63
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล

เรื่อง หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ค.บ.)
โดย ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์