คณะวิศวะฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย “จ๊างเหล็กเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวะฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย “จ๊างเหล็กเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวะฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย “จ๊างเหล็กเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา มุขดา รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ นิลดวงดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา ผู้ช่วยคณบดี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “จ๊างเหล็กเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันก่อนนี้ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่างสถาบันในศตวรรษที่ 21
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42 ครั้งที่ 2/2562 ขณะที่นายณัฐพล สุริโย นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 3/2562 ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์ การทำกิจกรรมแบบมืออาชีพ ได้เห็นการทำงานเป็นทีมของสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ


#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี