นักวิจัย มรภ.ภูมิภาคตะวันตก ร่วมทำงานวิจัย “การท่องเที่ยวเพื่อการกิน ดื่ม อาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก”

นักวิจัย มรภ.ภูมิภาคตะวันตก ร่วมทำงานวิจัย
“การท่องเที่ยวเพื่อการกิน ดื่ม อาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก”

นักวิจัย มรภ.ภูมิภาคตะวันตก ร่วมทำงานวิจัย “การท่องเที่ยวเพื่อการกิน ดื่ม อาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก”
อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจโครงการและลงนามสัญญาโครงการวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อการกิน ดื่ม อาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก” เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสมเดชนิลพันธุ์ 1 ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการวิจัยเรื่องดังกล่าวมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมเป็นนักวิจัย จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริิหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมทำงานกับทีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีอาจารย์ ดร.มัสลิน บัวบาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับทุนแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยพื้นที่การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2562


#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี