กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ เขียวเหลือง ครั้งที่ 2

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ เขียวเหลือง ครั้งที่ 2

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี สานสัมพันธ์น้องพี่เขียว – เหลือง โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่เขียว – เหลือง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงความสามารถด้านกีฬา ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งเสริมให้บุคลากรรักการเล่นกีฬาแลออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ได้พัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งได้พัฒนาและมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยมีระยะเวลาในการแข่งขันทั้งสิ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2563
โดยได้แบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีม่วง ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สีชมพู ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สีส้ม ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) สีฟ้า ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันวิจัยและส่งเสริทศิลปวัฒนธรรม มีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 6 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตซอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน แชร์บอล เปตองและกีฬาพื้นบ้าน


#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี