โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในชั้นเรียน

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในชั้นเรียน

นักศึกษาสายวิชาชีพครู เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในชั้นเรียน
อาจารย์ทัศนพรรษ ไพศาลนันท์ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาสายิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในชั้นเรียน ที่ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การรับรองระดับภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสมัครเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันมีข้อกำหนดอย่างเป็นทางการมากขึ้น การวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างแม่นยำและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับทักษะได้ตลอดเวลานั้น นับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้เรียนจะรู้ได้ว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษพัฒนาเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด การเตรียมตัวสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างสมรรถนะในการสอบของผู้เรียน

หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เป็นหลักสูตรที่เน้นเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ได้แก่ TOEIC และ TOEFL ITP โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเสริมลงไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียน และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนและการอบรมอย่างเป็นระบบสำหรับนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5 เป็นเวลา 32 ชั่วโมง ซึ่งการอบรทในครั้งนี้ใช้มาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและสามารถเทียบเคียงกับแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียน

#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี