E-Service : ระบบบัญชี 3 มิติ บริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี

ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี

http://3dgf.pbru.ac.th/

รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี