ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่องการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่องการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่องการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในที่ประชุม พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้รับฟังความคิดเห็นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย 4 ประเด็นสำคัญ คือ แนวทางการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ความคืบหน้าการทำวารสารของมหาวิทยาลัยราขภัฏ SCD Journal โดยจะเข้าสู่ระบบ ThaiJo เพื่อเตรียมออกวารสารเล่มแรก แนวทางปฏิบัติที่จะร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เรื่องฐานข้อมูลระดับตำบลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และข้อเสนอแนะจากองคมนตรีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาเชิงพื้นที่


#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี