เข้าร่วมประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2563

เข้าร่วมประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) เป็นประธานการประชุม
ในที่ประชุมได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์ข้อมูลวิชาการด้านวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่มรดกไทย โดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี