ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป็นประธานประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในที่ประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และได้เข้าร่วม การประกวดโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ขององค์กรนิสิต นักศึกษา ด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ศาสตร์พระราชา การพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ประกอบด้วย
นายโสภณ เกตุแก้ว นายกองค์การบริหารนักศึกษา
นายวีรพล พันพู รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ธันวยวีร์ สุบรรณัตน์ รองประธานสภานักศึกษา
นายพีรพงษ์ รอดพยูง คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา จากการสร้างชื่อเสียงผ่าน ผลงานจิตรกรรมภาพเหมือนสีน้ำมัน หัวข้อ “ ขนมหวานเมืองเพชร ” ในรายวิชาจิตรกรรมเบื้องต้น ซึ่งผลงานชุดดังกล่าว ได้รับความชื่นชมและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย รวมทั้งได้รับการตอบรับผ่านรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สถานีต่างๆ เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนนักศึกษา รับมอบเกียรติบัตร 2 รายและอาจารย์ผู้ควบคุม 2 ราย ประกอบด้วย
นายศุภสัณห์ แคล้วคลาด นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
นางสาวสุภัค ขวัญเดือน นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ อาจารย์ผู้ควบคุม
อาจารย์สธิดา บุตรแขก อาจารย์ผู้ควบคุม

#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี