ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บ่ายวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดยนายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักดีว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของราษฎร การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน จึงเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาล และคนไทยทุกคนสามารถช่วยชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมากมายมหาศาลในแต่ละปี
ดังนั้น เพื่อให้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของพลังงาน รู้จักวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันด้านพลังงาน วิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตพลังงาน รวมทั้งการลดสภาวะโลกร้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เหมาะสมมาปรับใช้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี และเพื่อให้การดำเนินงานตามกรอบแนวทางดังกล่าวข้างต้น ปรากฏผลบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและการฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งกำลังมุ่งสู่การเป็น “ มหาวิทยาลัยสีเขียว ” (Green University) ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป


#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี