คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 -4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาครู เข้าร่วมจำนวน 56 คน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้โอวาทเน้นย้ำการทดสอบภาษาอังกฤษ และการเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นครูที่อยู่ในความดี ต้องเป็นพลังหยดน้ำแห่งความดี ซึ่งในการปฐมนิเทศได้จัดบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในรายละเอียดและแนวปฏิบัติของนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระดับเครือข่ายและระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย