รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566