ประชุมพิจารณาโครงการร่วมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมพิจารณาโครงการร่วมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมพิจารณาโครงการร่วมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการร่วมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการที่จะทำร่วมกัน ทั้งโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วและโครงการใหม่ที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสำนักงบประมาณ
โดยที่ประชุมมีข้อสรุปดังต่อไปนี้ โครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ประกอบด้วยโครงการต่อเนื่อง 7 โครงการ และโครงการใหม่ 1 โครงการ ดังนี้
โครงการต่อเนื่อง ได้แก่
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด
โครงการใหม่ ได้แก่
1. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล

#านสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี