จัดทำรายงานสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น