คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2566

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต และเพื่อนำข้อมูลจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปปรับใช้กับหลักสูตรต่างๆของคณะวิทยาการจัดการให้มีความทันสมัยสอดรับกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน

            โดยมีการบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการฝึกงานของนักศึกษา การสรุปประเด็นความน่าสนใจของสถานประกอบการในการฝึกงาน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี