ส่องหนุ่มไอที เรียนดี “พี่โบ๊ท มนัญชัย“

ส่องหนุ่มไอที เรียนดี “พี่โบ๊ท มนัญชัย“

ส่องหนุ่มไอที เรียนดี “พี่โบ๊ท มนัญชัย“ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรียนรู้แบบมืออาชีพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี