ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ (เงินงบประมาณ)