คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์วรรณา วัฒนา ผู้ช่วยคณบดี และนายนพดล เมืองนก นักวิชาการศึกษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน โดยมี พระมหาวิชาญ สุวิชาโน และพระพงศ์ศักดิ์ ขิปฺปาภิญฺโญ จากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 1–2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิด เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การคิดการตัดสินใจ และความสามัคคีในหมู่คณะ

#ข่าวจาก คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี