กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน  วงศ์รัตน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จิตอาสาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาวิทยากรจิตอาสาบรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดโครงการจิตอาสา 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายจิตอาสาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยคณะวิทยากรจิตอาสาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมทั้งการแสดงประกอบการบรรยายและการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางศาสตร์ แขนงแขนงดนตรีและแขนงนาฏยการแสดง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งจิตอาสาควรมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทัักษะต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหลักสูตรจิตอาสาให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี