รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรฎ. การจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. …

รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรฎ. การจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. …

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. … ที่จัดขึ้นโดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) หลังจากได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องที่ดินทำกิน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่เกษตกร การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนในครั้งนี้ มีการฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น ชื่อ/วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ การดำเนินการ ทุนและรายได้ องค์ประกอบคณะกรรมการ การรายงาน การกำกับดูแล การโอนอำนาจหน้าที่ และประเด็นอื่นๆ ที่มีการเสนอเพิ่มเติม หลังจากนั้น บจธ. จะรวบรวม สรุปข้อคิดเห็นที่ภาคส่วนต่างๆ เสนอขึ้นมาปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ นำไปประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจะนำพระราชกฤษฎีกานี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในไม่เกินวันที่ 18 มิถุนายน เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติและประกาศในพระราชกฤษฎีกา กฎหมายนี้ก็จะมีผลบังคับใช้ทันที

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายธนพล ศรีจันทร์ นักศึกษาฝึกงาน