แผนปฏิบัติราชการ : ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562​

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย / รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส , รายปี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผนพัฒนาฯ

[download id=”8410″]

budget62

รายงานการติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี