ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiRe670405-1