การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเครื่องกลเกษตรอัจฉริยะและยานยนต์สมัยใหม่

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเครื่องกลเกษตรอัจฉริยะ
และยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)