การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องมือการขยายพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีโปรโตพลาสต์

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องมือการขยายพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช
ด้วยเทคโนโลยีโปรโตพลาสต์ จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)