ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สองกระบอกตาสำหรับงานสัตวศาสตร์ จำนวน ๑๐ ตัว

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สองกระบอกตาสำหรับงานสัตวศาสตร์ จำนวน ๑๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สองกระบอกตาสำหรับงานสัตวศาสตร์ จำนวน ๑๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗นั้น 

                    จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สองกระบอกตาสำหรับงานสัตว์ศาสตร์ จำนวน ๑๐ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด