ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕๕ เครื่อง

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๐ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

         จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕๕ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >> บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด