การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการการจัดการระบบเกษตรอัจฉริยะฉมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการการจัดการระบบเกษตรอัจฉริยะฉมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)