การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดสอบกำลังวัสดุทางวิศวกรรมโยธา

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดสอบกำลังวัสดุทางวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)