การเปิดเผยราคากลางซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จํานวน ๑๒ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จํานวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)