ยกเลิกประกาศซื้อชุดทดสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ จำนวน ๔ ชุด

pbru

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการซื้อชุดทดสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์
จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)