เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างบริเวณอาคารภิรมย์

pbru

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างบริเวณอาคารภิรมย์

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560